Nasza Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MED-ART Gabinety Lekarskie Jakub Kaźmierski Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej zwana „ADO”).

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług medycznych i ich księgowego rozliczenia, wyłącznie w niezbędnym zakresie.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu prowadzenia dokumentacji medycznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U.2017.1318 -j.t.). Obowiązek podania danych wynika ponadto z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 -j.t.) oraz rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem wykonania usługi medycznej na Pana/Pani rzecz.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni przez ADO, obsługujące ADO biuro księgowe oraz podmiot administrujący systemem umawiania wizyt lekarskich, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego zakresu umożliwiającego prawidłowe świadczenie usługi oraz rozliczenie księgowe. Przetwarzanie danych medycznych będzie dokonywane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług medycznych, z zachowaniem tajemnicy lekarskiej.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, a w zakresie danych niezbędnych do rozliczeń księgowych przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – to jest przez okres 5 lat od końca roku podatkowego w jakim powstało zobowiązanie podatkowe wynikające z zawartej umowy.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;

  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych w zakresie w jakim podanie danych będzie niezbędne do świadczenia usług medycznych lub jest wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia usług. W przypadku żądania wystawienia faktury podanie danych jest warunkiem realizacji umowy.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.